Goworów (niem. Lauterbach)
Młyn papierniczy

Adres:

Goworów 65
Goworów, woj. dolnośląskie

Lata działalności:

pocz. XIX w. - 1845

Profil produkcji

papier czerpany

Wykaz właścicieli

  • Friedrich Wilhelm Helwig

Galeria

Opis

Młyn papierniczy uruchomiony został w Goworowie na początku XIX w.

Budynek młyna powstał przypuszczalnie w 1811 roku, o czym świadczy ręcznie kuty metalowy ornament nad drzwiami. Początkowo prowadzono w nim prawdopodobnie inną działalność produkcyjną. Informacja o działaniu papierni w Goworowie pojawiła się dopiero w opublikowanym w 1823 roku zbiorze esejów o ziemi kłodzkiej, autorstwa C.B. Hallmanna, ówczesnego burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej. Papiernia czerpała papier z jednej kadzi. Zapewne po krótkiej działalności zaprzestano wytwarzania papieru w Goworowie, gdyż w 1845 roku w dawnym młynie papierniczym eksploatowano już maszynę do skręcania przędzy. W późniejszym okresie papiernia pełniła funkcję młyna zbożowego, piekarni, a nawet elektrowni wodnej. Obiekt ten istnieje do dziś i jest budynkiem mieszkalnym. Na dawne przeznaczenie związane z produkcją papieru wskazuje trzypoziomowy strych z rzędami okienek wietrznikowych, umożliwiających regulację suszenia papieru.

Wykaz publikacji i linki na temat obiektu:

Szymczyk M., Zarys dziejów przemysłu papierniczego na ziemi kłodzkiej do 1945 roku, „Rocznik Muzeum Papiernictwa”, t. XIV, 2020

Maleczyńska K., Dzieje starego papiernictwa śląskiego, Wrocław–Warszawa–Kraków 1961.

 

Opracowanie:

Jan Bałchan, Karolina Dyjas