Stronie Śląskie (niem. Seitenberg)
Młyn papierniczy

Adres:

Lokalizacja na mapie orientacyjna – brak dokładnych danych
Stronie Śląskie, woj. dolnośląskie

Lata działalności:

1702 - przed 1886

Profil produkcji

papier czerpany

Wykaz właścicieli

  • N.N. (wdowa po papierniku) – około 1710
  • Joseph Urban (wymieniany przy okazji chrztu w rodzinie Franza Volkmera) – 1832

Opis

Papiernia wymieniona w latach 1702–1845, przed 1886 r. przerobiona na inny zakład. Była drugą papiernią na ziemi kłodzkiej, wcześniej monopol na tym terenie miała papiernia dusznicka. Z tego względu stroński młyn musiał się ubiegać o teren zbiórki szmat kosztem uprzywilejowanej papierni dusznickiej – w 1702 r. papiernikowi ze Stronia przyznano rewir w dobrach panów von Althan obejmujący m.in. Roztoki i Międzylesie. W 1729 r. papiernik dusznicki oficjalnie zrzekł się roszczeń do tych terenów na rzecz papierni w Stroniu. Strońska papiernia działała najprawdopodobniej z przerwami, ponieważ właściciel papierni w Dusznikach w 1763 r. w ankiecie dla władz pruskich odpowiedział, że na ziemi kłodzkiej wówczas działała tylko jedna papiernia, ta w Dusznikach. Zatem istnieje prawdopodobieństwo, że młyn papierniczy w Stroniu nie prowadził wówczas działalności. Wznowienie pracy nastąpiło w strońskiej papierni nie wcześniej niż pod koniec lat 20. XIX w. Ponownie wymieniana jest w 1830 r., wykorzystywano tam wówczas jedną kadź czerpalną. W 1845 r. także wzmiankowano wykorzystanie jednej kadzi. Była to zatem niewielka wytwórnia.

Znaki wodne

Papier z młyna papierniczego w Stroniu (niem. Seitenberg), zbiory Muzeum Papiernictwa, MD 1800 AH

Wykaz publikacji i linki na temat obiektu:

Maleczyńska K., Dzieje starego papiernictwa śląskiego, Wrocław–Warszawa–Kraków 1961.

Szymczyk M., Sachs R., Eysymontt R., Bałchan J., Monografia młyna papierniczego w Dusznikach-Zdroju, Duszniki-Zdrój 2018.

Szymczyk M., Zarys dziejów przemysłu papierniczego na ziemi kłodzkiej do 1945 roku, „Rocznik Muzeum Papiernictwa” 2020, t. 14.

 

Opracowanie:

Karolina Dyjas