Struga, Szczecin (niem. Hohenkrug/Damm)
Młyn papierniczy

Adres:

Struga, lokalizacja na mapie orientacyjna – brak dokładnych danych
Szczecin, woj. zachodniopomorskie

Lata działalności:

1528 - ok. 1600

Profil produkcji

papier czerpany

Wykaz właścicieli

  • Jost Klopffer (dzierżawca) – 1528
  • Hans Beyer – ok. 1579-1585

Opis

Pomorze Zachodnie posiada bogate tradycje wyrobu papieru. Sięgają one końca lat 20. XVI wieku a swoje początki zawdzięczają niewielkiej, nieistniejącej dziś, podszczecińskiej osadzie – Strudze (niem. Hohenkrug, Hohenkrug bei Buchholz). Budowa pierwszej papierni Hohenkrug nad Płonią nastąpiła w 1528 roku. Struga to obecnie osiedle w granicach Szczecina.

2 lutego 1528 roku książęta pomorscy, Jerzy I i Barnim IX (znany także jako: Barnim XI, Barnim Pobożny, Barnim Stary), nadali Jostowi Klopfferowi przywilej zezwalający na zbudowanie i uruchomienie własnym kosztem młyna papierniczego. Papiernia miała działać u ujścia rzeki Płoni do Jeziora Dąbie, jeszcze na terenie miejskim Dąbia w pobliżu gospody Zum Hohen Krug (leśna osada Struga zawdzięcza zatem swoje dawne, lokalne nazewnictwo Hohenkrug wspomnianej oberży)*. Z dokumentu założycielskiego sporządzonego w Szczecinie dla pierwszej papierni, noszącej z racji lokalizacji nazwę Damm, wynikały następujące postanowienia:

  1. założycielowi Jostowi Klopfferowi zezwala się na budowę papierni na własny koszt, poniżej innych młynów na rzece Płoni, ale w obszarze miejskim Dąbia (niem. Damm);
  2. nie może spiętrzać wody dla pozostałych młynów pracujących nad Płonią;
  3. powinien otrzymać bezpłatnie całe drewno potrzebne do budowy młyna, a także drewno na późniejsze naprawy; będzie mógł je pozyskiwać z książęcych lasów po zgłoszeniu zapotrzebowania na ten surowiec i uzyskaniu pozwolenia;
  4. uzyskuje w księstwie przywilej swobodnego kupowania szmat i odpadków na użytek młyna papierniczego – osobom nieupoważnionym, odmawia się takiego prawa;
  5. po czterech latach zwolnienia z opłat, powinien uiścić na św. Michała (29 września) do kancelarii książęcej roczną dzierżawę w wysokości 16 guldenów czynszu i odsetek gruntowych oraz zobowiązany jest dostarczyć kancelarii dwie ryzy dobrego papieru;
  6. w razie zwłoki w tym zakresie, książę mógł targować się z o przysługi z młynem papierniczym i potraktować najemcę Klopffera lub jego spadkobierców według własnego uznania

Klopffer dzierżawił papiernię przez ponad 50 lat. O działalności pierwszego najemcy wiadomo niewiele, jedna ze wzmianek pochodząca z Kolbatzer Urbarium z 1698 roku precyzuje jednak umiejscowienie jego założenia. Ową pierwszą papiernią w Damm był młyn położony „o wystrzał z pistoletu” poniżej Wysokiego Mostu na Płoni, który zwano także Buchholtzischen Brücke. Znane są również filigrany stosowane w młynie papierniczym zarządzanym przez Klopffera, przedstawiały one m.in. wspiętego gryfa – symbol Pomorza, widniejący także w herbie Dąbia. Swoje wyroby znakował również około 1550 roku motywem dzbana do nalewania wina, nawiązując tym samym do lokalizacji papierni w pobliżu gospody Zum Hohen Krug.

Młyn przeszedł z rąk Josta Klopffera do nowego najemcy Hansa Beyera. Zgodnie z odnowionym pozwoleniem książęcym z dnia 17 września 1579 roku wybudował on nad Płonią drugi młyn papierniczy, nieco dalej od pierwszego. Stary młyn papierniczy w Damm, przejęty po Klopfferze, stopniowo popadał w ruinę i wymagał odbudowy, dlatego też Samuel Beyer, syn Hansa, wystosował do księcia prośby, w 1592 i 1593, aby przekazać mu drewno niezbędne do naprawy. Jego starania spotkały się jednak z odmową. Doprowadziło to do stopniowego porzucenia działalności w tej papierni. W 1659 roku podczas pierwszego oblężenia Szczecina wojska cesarskie i brandenburskie zdewastowały tereny szwedzkie, a stary, podupadły już wcześniej  młyn papierniczy, został ostrzelany jako wrogi obiekt i spłonął wraz z drugą papiernią w Strudze.

*Do tego miejsca sięgała granica terenów wchodzących w skład Dąbia. Były to grunty leśne, funkcjonujące na zasadzie kolonii, położone w bezpośrednim pobliżu Strugi, ale formalnie przynależące do sąsiedniego miasteczka Damm. Stąd pewne zamieszanie w określaniu lokalizacji pierwszego młyna papierniczego pod Szczecinem – niektórzy historycy papiernictwa podają, że była to papiernia w Strudze, inni, że młyn prowadził działalność w Dąbiu. A. Brinckmann stwierdza, że papiernię w Dąbiu należy uznać za pierwszy młyn papierniczy w rejonie Strugi-Hohenkrugu, który zapoczątkował w 1528 roku rękodzieło papiernicze nad Płonią. Młyn w rzeczywistości położony był bliżej osady Hohenkrug niż miasta Damm i to ten obiekt dał asumpt do lokowania kolejnych papierni w pobliżu karczmy Zum Hohen Krug, już na obszarze Strugi.

Znaki wodne - galeria

Wykaz publikacji i linki na temat obiektu:

Belling M., Hohenkruger Wasserzeichen aus alter und neuer Zeit, Stettin 1910.

Brinckmann A., Zur Geschichte Pommerschen Papierfabrik Hohenkrug zu Hohenkrug, Für die Ostdeutsche Ausstellung für Industrie, Gewerbe und Landwirtschaft Posen 1911 und die Verwaltungsorgane der Fabrik nach vorhandenen Quellen, Hohenkrug-Stettin 1911.

Die Chronik der Feldmühle, Stettin 1935.

Dąbrowski J., Siniarska-Czaplicka J., Rękodzieło papiernicze, Warszawa 1991.

Dyjas K., Struga. Zarys dziejów rękodzieła papierniczego nad Płonią, „Rocznik Muzeum Papiernictwa” t. 17, 2023.

Encyklopedia Szczecina, praca zbiorowa pod red. Tadeusza Białeckiego, Szczecin 2015.

Hössle F., Alte Papiermühlen der deutschen Küstenländer. Die Papiermühlen zu Damm und Hohenkrug, „Der Papierfabrikant” 1922, Zeszyt 42.

Kirchner E., Die Papierfabrikation in den Ländern der Sektion X der Papiermacher-Berufsgenossenschaft, Sonderabdruck aus Festnummer des Wochenblatt für Papierfabrikation, 1911.

Kirchner E., Geschichte der Papiermacherkunst. (Prussen – Pommern.) Pommersche Papierfabrik Hohenkrug, „Wochenblatt für Papierfabrikation”, Nr 46, Nr 47, Nr 49, 1901.

Łuczak M., Płonia, Śmierdnica, Jezierzyce. Buchholz, Mühlenbeck, Jeseritz, Szczecin 2023.

Pabich F., Burzliwe dzieje papierni w Strudze, „Przegląd Papierniczy”, 1988.

Szymczyk M., Usłane sukcesami i nieszczęściami dzieje fabryki papieru w Strudze (Hohenkrug), „Rocznik Muzeum Papiernictwa” 2023, t. 17.

 

 

Opracowanie:

Karolina Dyjas